Vedtægter

Vedtægter

Sundhedscenter Nobia Ølgod

§ 1
Foreningens navn er  Sundhedscenter Nobia Ølgod ”  og dens hjemsted Nobia Denmark A/S, Industrivej 6, 6870 Ølgod.

§ 2
Foreningens formål er at fremme sundheden i Nobia Ølgod ved at udvide det nuværende arbejdsmiljøarbejde med sundhedsfremmende aktiviteter.

Foreningens aktiviteter kan inddeles i 3 hovedområder:

 1. Udvikling af arbejdsmiljøaktiviteter i forbindelse med sundhedsfremme, psykisk arbejdsmiljø, sygefravær og trivsel.
 2. Behandlingstilbud
 3. Arrangementer for fremme af sundhed, trivsel samt forebyggelse af sygefraværet i  Nobia Ølgod.

§ 3
Som medlemmer kan optages alle ansatte i Nobia Ølgod i Ølgod. Man skal minimum tegne sig som medlem i et år. Udmelding af foreningen sker ved henvendelse til lønningsbogholderiet. Medlemskabet ophører automatisk, når et medlem forlader virksomheden. Bestyrelsen kan dog dispensere herfra.

§ 4
Kontingentet for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet fratrækkes ved lønudbetaling.

§ 5
Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 5 vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.  Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsgang.
Der skal i bestyrelsen være et medlem udpeget af direktionen og et medlem udpeget af arbejdsmiljøudvalg (AMU).
Bestyrelsens arbejde er ulønnet, sekretæren fører en forhandlingsprotokol. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er mødt.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen kan kun bestå af betalende medlemmer.
Efter 1 år er 2 medlemmer på valg.
Formand og kasserer kan ikke afgå samtidig.
Personer som er udpeget på direktion og arbejdsmiljøudvalg er ikke på valg.

§ 6
Til hjælp ved gennemførelse af arrangementer, kan bestyrelsen supplere sig med et eller flere medlemmer.

§ 7
Det beløb, hvormed foreningens kasse deltager i arrangementerne, fastsættes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen, der samtidigt bestemmer de deltagende medlemmers bidrag. Der kan ikke ydes godtgørelse til medarbejdere, som ikke er medlem af foreningen.

§ 8
Til foreningens arrangementer er det kun medlemmer som kan deltage, men bestyrelsen kan dog dispensere herfra.

§ 9
Generalforsamling afholdes én gang årligt i 1. kvartal og indkaldes med 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet, må være indsendt til formanden senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er: 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer (se § 5)
 5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal.
Det er muligt at brevstemme. Brevstemmer afleveres til formanden.

§ 10
Foreningens opløsning – og i den forbindelse bestemmelse om anvendelse af dens midler – kan kun ske på en i den anledning indvarslet generalforsamling (ekstraordinær generalforsamling), og når det vedtages med ¾ af de fremmødte stemmer.
Til forandring af vedtægter kræves ¾ af de fremmødte stemmer. 
Alle andre sager skal afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Skriftlig afstemning skal gennemføres hvis blot et medlem forlanger det.

§ 11
Når særlige forhold gør det nødvendigt, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling på samme måde, som den årlige generalforsamling indkaldes 

Såfremt 20 medlemmer ønsker det, har bestyrelsen pligt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling

§ 12
Foreningens regnskab løber fra 01.01 til 31.12

§ 13
Foreningen sørger for at der er behandlingstilbud i sundhedscenteret, som foreningens medlemmer kan benytte med delvis tilskud. Tilskuddet fastsættes af bestyrelsen. Egenbetalingen forgår ved at medlemmet bliver trukket i løn 

Medarbejdere som ikke er medlem af sundhedscenter, kan få behandlinger men skal selv betale alle udgifter. 

§ 14
Budget for foreningen udarbejdes for et år af gangen. Denne skal godkendes af direktionen.
Det er bestyrelsens ansvar at budgetter bliver overholdt.

§ 15
Alle aftaler med behandlere, motionscentre, konsulenter og lign. skal koordineres med arbejdsmiljøudvalg.

§ 16
De lokaler som rummer Sundhedscenter Nobia Ølgod, er underkastet samme ordensreglement som øvrige Nobia Ølgod`s lokaliteter og overtrædelse af disse vil kunne føre til eksklusion af medlemmer efter samme retningslinjer som er beskrevet i Nobia DK’s personalepolitik

§ 17
Der er udarbejdet et kommissorium som beskriver bestyrelsens kompetencer.
Ændringer skal godkendes af generalforsamlingen. 

§ 18
Behandling i Sundhedscenter Nobia Ølgod foregår udenfor normal arbejdstid. Hvis behandling foregår i arbejdstiden skal der stemples ud/funktionærerne bruger flextid efter nærmere aftale med nærmeste foresatte.

 

Udgave 3

Revideret på generalforsamling d. 23. februar 2017